ARŞİV
05 Haziran 2024

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  Başhekimlikçe uygulanan ve geliştirilen kalite politikalarına uyar, verilen görevleri yerine getirir.

  Birim ve görev işleyişini anlatan dokümanlarının hazırlanması ve güncelliğinin sağlanmasından, dış kaynaklı dokümanların birimde güncel halde bulundurulmasından ve tüm bu kayıtların saklanmasından ve uygulanmasından sorumludur.

  Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak hastane idaresinin tüm talimatlarına uyar, gereğini yerine getirir

  Hasta dosyasının arşiv işleyiş prosedürüne uygun olarak kabul ve kontrolünü sağlar.

  İşi biten hasta dosyalarını, arşiv tekniği bakımından kontrol ile noksanlıklarını tamamlattırıp düzenli bir şekilde yerleştirir. Yetkililerce talep edilen dosyaların takibini yapar.

  Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine ve arşiv mevzuatına uygun olarak ayıklama ve imha faaliyetlerini yürütür.

  Savcılıktan gelen ve hasta kabul birimi tarafından arşive yönlendirilen adli vaka soruşturma evraklarının takibini yapar.

  Arşivi devamlı olarak gözetimi altında bulundurulur. İlgisi olmayanlara dosya vermez. Arşivin genel düzen ve temizliğini sağlar.
  Hastaneye ait hizmet içi eğitimlere katılmakla mesuldür. Bölüme gelen yeni başlayan personel için Bölüm Uyum Eğitimini yapar.

  Bölüm bazında çalışan güvenliği kapsamında risk değerlendirmesi bölüm sorumlusu tarafından yapılır.

  Arşivde bulunan tüm dosyaların yangın, su basması, haşere ve sabotaj ihtimallerine karşı korumalarını sağlar Konu ile ilgili güvenlik tedbirlerine yönelik çalışma başlatır.

  Dokümanların arşiv yerleşim planına göre yerleşimlerini ve raf-dolap düzenini sağlar.

  Dosya ve evrakların tekrar istenmesi durumunda takibini ve geri teslimlerini sağlar.

  Arşiv temizlik talimatına ve temizlik planına göre temizliği sağlar.

  Arşiv dosyalarının korunmasını sağlamak üzere ısı ve nem ölçümlerini günlük olarak takip eder.

  Bilgi güvenliği esasına uygun olarak çalışır ve hastalara ait her türlü bilgiyi muhafaza eder.

  Kalite standartları uygulamaları, verimlilik ve kalite standartları uygulamaları doğrultusunda çalışmakla yükümlüdür.

  İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında kurumun hazırladığı iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği hükümlerine uymakla yükümlüdür.

  Hizmet içi eğitimlere planlanan uygun zamanlarda katılmakla yükümlüdür.

  Hastane bilgilendirme yöntemi olarak kullanılan ve kendilerine iletilen smsleri okumak üzere kişisel cep telefonlarının günlük olarak kontrol edilmesinden sorumludur.

  Afet planında görevlendirildiği süreçlerden ve süreçlerin yönetiminden sorumludur.

  Bilgi güvenliği farkındalık bildirgesinde yer alan maddelere uymakla yükümlüdür.

  Kurumca ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

ETİK İLKELER:

Sağlık Meslek Mensupları İçin Temel Etik İlkeler

   Bireylerin ve Toplumun Sağlığını Birinci Önceliği Sayar

• Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar.

• Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar.

  Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder.

        Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir.

        Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar.

        Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz.

        Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar.

        Hastanın sağlık durumu, tanısı, hastalığın seyri ve tedavisi hakkındaki tüm tanımlanabilen bilgiler ile diğer tüm kişisel bilgileri, ölümünden sonra bile gizli tutar. Aynı zamanda, sağlık hizmeti alanların bilgi, beden ve düşünce mahremiyetine saygı gösterir.

  Mesleğini Meşruiyet ve Dürüstlük Çerçevesinde Uygular

• Sağlık hizmetini, almış olduğu eğitim, edindiği bilgi, deneyim ve bilimsel görüşler doğrultusunda sosyokültürel değerleri dikkate alarak yürütür. Bireye ve topluma karşı dürüst davranır, aldatıcı olmaz.

• Sağlık hizmet sunumunda; birey ve toplumu, bilimsel araştırma veya eğitim faaliyetleri ile belli bir uygulamayı kişi ya da kuruma yönlendirme yoluyla çıkar aracı olarak kullanmaz.