Görev Tanımı
05 Haziran 2024

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Dayanıklı Taşınırlar, taşıtlar, Demirbaşlar gruplarına ait satın alınan taşınırlarda: Teklif ve Onay Belgesi, Fatura, Muayene Raporu, Satın alma belgeleri tamamlandıktan sonra Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi olarak kayıta almak veya Ayniyat Saymanı (Birim Sorumlusu) olarak alınmasını sağlamak.

Bağış yoluyla edinilen taşınırlarda: Değer Tespit Komisyonu tarafından düzenlenen tutanakla Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek kayıta almak veya alınmasını sağlamak.

Satın alınması gereken malzemelerin stok durumları planlama ve satın alma tarafından istenirse vermek, böylece fazla malzeme alınmasını önlemek.

Kayda alınan bütün dayanıklı taşınırları sicil numarası ile barkotlamak veya barkotlanmasını sağlamak.

Kayda alınan Dayanıklı Tanışırlardan birimlerin ihtiyacı için alınanları, hemen o birimlerin mutemetlerine zimmet yaparak vermek, diğer malzemeleri depoya almak, sonradan birimlerin bu malzemelere ihtiyacı doğarsa, istek belgesi karşılığı zimmetleyerek vermek veya verilmesini sağlamak.

Kullanım sonucu ekonomik ömrünü tamamlamış veya kullanılmasına teknik ve fiziki nedenlerle yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırların, harcama yetkilisinin görevlendireceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirildikten sonra hurdaya ayrılmasına karar verilirse kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ile hurdaya ayırmak. Hurdaya ayrılan taşınırları Taşınır İşlem Fişi (çıkış) düzenleyerek kayıtlardan çıkarmak, HEK’e ayrılan bu malzemeler için komisyon tutanağı düzenleyerek, Kurum hurdalığına atılmak üzere Teknik Bakıma veya Biyomedikal ünitesine teslim etmek veya bu işlerin yapılmasını sağlamak.

Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince hazırlanan belgeleri, öngörülen tarihlerde Strateji Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.

Yıl sonlarında genel sayım yapmak, ayrıca birim mutemetlerinin görevden ayrılmaları halinde, o birimde sayım yaparak yeni mutemede zimmet fişi düzenlemek veya bu işin yapılmasını sağlamak.

Sayım sonucunda kayıtsız tespit edilen sayım fazlası malzemeleri,

Değer Tespit Komisyonu (bu komisyon harcama birimi yetkilisinin onayı ile Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi ve işin uzmanı dahil en az üç kişiden oluşur) tarafından belirlenen değer üzerinden hazırlanan tutanağa istinaden Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek kayda almak veya alınmasını temin etmek.

Giyim-Kuşam istihkakı olan personelin Tüketim grubuna dahil malzeme listelerini hazırlanıp Genel Sekreterlik Makamı’nın onayından sonra, yapılan giyim-kuşam istihkakını nakit alacakların listelerini tahakkuk ünitesine vermek. Aynî alacaklar için satın alma neticesinde taşınır İşlem Fişi (giriş) düzenleyerek kayda alıp, personele imza karşılığı vermek. Bu malzemelere ait düzenlenen Komisyon Tutanağı ile Taşınır İşlem Fişi (çıkış) düzenleyerek çıkış yapmak. 150 Tüketim malzemeleri grubunu içeren tüm malzemelerin özel bütçeden satın alınmaları halinde Taşınır İşlem Fişi ile giriş yapılarak, ilgili birimlere taşınır İşlem Fişi ile çıkışlarını yapmak veya yapılmasını sağlamak.

Döner sermaye işletme müdürlüğünce satın alınan malzemelerin

Döner sermaye ayniyat saymanlığınca düzenlenen taşınır işlem fişi (çıkış) göndermesi ile taşınır işlem fişlerini (giriş) düzenleyip kayda almak veya gelen fişleri kontrol ederek kayda alınmasını sağlamak.

Bir yılı içeren Taşınır Yönetim Hesabını oluşturan Tüketim malzemeleri, Dayanıklı Taşınırlar, taşıtlar Grubu, Demirbaşlar Gruplarına ait taşınırları içeren cetvellerin saymanlıkça hazırlanıp Strateji Daire Başkanlığı’nın da onayından sonra birer nüshaları ile hesabı oluşturan diğer belgeleri harcama yetkilisi adına Sayıştay Başkanlığına zamanı içinde göndererek o yılın hesabını kapatmaktır. Bu listede yer almadığı halde listede yer alan görevlerin yapılması sırasında gerekli olan diğer görevleri yapmak.

İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirir.

Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat ,yasal ve diğer şartlara uyar.

Verimlilik ve kalite standartları uygulamaları doğrultusunda çalışmakla yükümlüdür.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında kurumun hazırladığı iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmeliği hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Hizmet içi eğitimlere planlanan uygun zamanlarda katılmakla yükümlüdür.

Hastane bilgilendirme yöntemi olarak kullanılan ve kendilerine iletilen SMS’leri okumak üzere kişisel cep telefonlarının günlük olarak kontrol edilmesinden sorumludur.

Afet planında görevlendirildiği süreçlerden ve süreçlerin yönetiminden sorumludur.

Bilgi güvenliği farkındalık bildirgesinde yer alan maddelere uymakla yükümlüdür.

ETİK İLKELER:

Sağlık Meslek Mensupları İçin Temel Etik İlkeler

Bireylerin ve Toplumun Sağlığını Birinci Önceliği Sayar

• Öncelikle zarar vermeme ilkesine uyar.

• Sağlık hizmeti sunarken, aldığı eğitim ve edindiği deneyim ile sahip olduğu bilgi, beceri ve imkânlarının tamamını kullanarak en iyi ve faydalı olacak şekilde planlama ve uygulama yapar.

Daima en üst düzeyde hizmet vermeye gayret eder.

        Hizmet verdiği bireylerin kişilik haklarına ve mahremiyetine saygı gösterir.

        Hastanın kendi sağlığı ile ilgili kararı kendisinin vermesi hakkına saygı duyar. Bunun için hastaya, sağlık durumu hakkında, hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen göstererek doğru ve yeterli bilgilendirme yapar.

        Hastanın; ırkı, etnik kökeni, kültürü, politik görüşü, dini, inancı, mesleği, sosyal durumu, medeni hali, cinsiyeti, yaş ve sağlık durumu, doğduğu yer, yaşam tarzı, zihinsel ya da fiziksel yeteneği, ekonomik konumu ya da diğer tutumları temelinde ayrımcılık yapmaz.

        Mevcut kaynakların dağıtımını; birey, grup veya toplulukların gereksinimlerini dikkate alarak, hakkaniyet, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapar.