Verimlilik Mevzuatı
09 Ocak 2023

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Mevzuatı

“Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirmesi Hakkında Yönerge” ve ekleri 06.07.2018 gün ve 31057445-44.9-171 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girmişti.

2019 yılında Bakanlığımızca gerçekleştirilecek verimlilik yerinde değerlendirmelerde kullanılacak olan yönerge eklerinin revizyonuna ihtiyaç duyulmuş ve 18.09.2019 gün ve 31057445-020.E 375 sayılı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Makam Onayıyla yönerge eklerinde revizyon yapılmıştır

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Mevzuatı’ na ve eklerine ulaşmak için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız.


Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Mevzuatı

18.09.2019 gün ve 31057445-020.E 375 sayılı Makam Onayıyla yürürlüğe giren yönerge ekleri revizyonu

Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberleri


Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi ve Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterleri Gösterge Kartlarının Yayınlanması Hakkında

11/10/2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 18 ve 32’nci maddesi ile 16/10/2017 tarih ve 2012 sayılı Sağlık Bakanlığı Hizmet Sözleşmesinin 11’inci maddesi gereği, illerde sağlık hizmetini yürüten sözleşmeli yöneticilerin sözleşme süresince yürüttükleri faaliyetlerin Bakanlığın strateji ve hedefleri doğrultusunda, kaynak kullanımı ve hizmet sunumu etkililik ve verimlilik düzeylerini, ölçülebilir verilere dayalı performans göstergeleri kullanarak izlemek, ölçmek ve değerlendirmek gerekmektedir.

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan “Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi” Bakanlık Makamının 18.05.2018 tarih ve E.04-362 sayılı onayıyla yürürlüğe girmişti.

“Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi” Bakanlık Makamının 12.07.2019 tarih ve 9673 sayılı onayıyla değiştirilerek, yeniden yayınlanmıştır.

12.07.2019 tarih ve 9673 sayılı Bakanlık Makamı onayıyla yürürlüğe giren yeni Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi’nin 15. Maddesi gereği; 18.05.2018 tarih ve E.04-362 sayılı Bakanlık Makamı onayıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

İl sağlık müdürleri, başkan ve başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, başhekim, başhekim yardımcıları ile hastane müdür ve müdür yardımcıları performansları Yönerge ekinde yer alan kriterlere göre izlenerek değerlendirilecektir.

Performans Kriter ve Göstergelerinin tanımını, amaç ve hedefini, veri toplama ve analiz sıklığını, hesaplama formülünü, puanını, veri kaynağını, sorumlu birim ve göstergeye özgü açıklamaları içeren Gösterge Kartları hazırlanarak T.C. Sağlık Bakanlığı - Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmıştır.

Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi’ ne ve Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterleri Gösterge Kartları’ na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Sözleşmeli YöneticiPerformans Değerlendirme Yönergesi

Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterleri Gösterge Kartları