Satın Alma (Gider Tahakkuk) Birimi
09 Ocak 2023

BİRİM ÇALIŞANLARI
1- Bekir Arslan
2-Halil İbrahim Söylemez

  GÖREV TANIMLARI

Satın Alma Birimi;
Satın alma birimi, birimlerin ihtiyacı olan mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları ile yapım işlerini Döner Sermaye Bütçesi, Genel Bütçe ve İl Özel İdaresi Bütçesi kaynaklarından temin ederek muayene ve kabul işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla sağlık tesisi bünyesinde kurulmuştur.

GÖREV ADI (Sorumlusu):
Sağlık Memuru

AMİR(LER):
Başhekim
İdari ve Mali İşler Müdürü

GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık tesisi yönetiminin uygun gördüğü aynı niteliklere haiz başka bir personel görevlendirilmektedir.

GÖREV AMACI:
Satın alma birim sorumlusunun temel görevi birimlerin ihtiyacı olan mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları ile yapım işlerini Döner Sermaye Bütçesi, Genel Bütçe ve İl Özel İdaresi Bütçesi kaynaklarından gerçekleştirmektir. Bunun için gerekli olan birçok pazar araştırma ve satın alma işlemleri başlangıçtan muayene ve kabul aşamasına tüm süreçleri en etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmektir. 

 1. İhtiyacın doğması: İhtiyaç Talep Formunun eki olan teknik şartname ile birlikte satın alma birimine sunulmasıyla satın alma işlemleri başlatılır.
 2. İhtiyacın yaklaşık maliyetinin belirlenmesi: 4734 sayılı K.İ.K.'na göre nitelikleri ve niceliği belirlenen ihtiyaçların yaklaşık maliyetinin tespiti için alım yapan diğer kurumlardan, Sağlık Bakanlığı Malzeme Kaynak Yönetim Sisteminden, idarenin önceki alımlarından ve tedarikçilerden elde edilen verilere göre yaklaşık maliyetin tespiti için gerekli işlemler yapılmaktadır.
 3. İhtiyacın tedarik usulünün tespiti: Yaklaşık maliyetin tespitinden sonra yaklaşık maliyet tutarına göre ihtiyacın tedariğinin ; doğrudan temin, pazarlık usulü, açık ihale  veya diğer ihale usullerinden hangisiyle yapılacağı tespit edilmekte ve buna göre alım işlemlerine başlanmaktadır. Ayrıca yaklaşık maliyete göre ilan süreleri tespiti yapılmaktadır. Genel Sekreterlik tarafından yapılacak olan ihalelerde direkt olarak ihale hazırlıkları başlar. Ancak Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesislerinin kendi bünyelerinde alım yapacak  olmaları durumunda yetki alınması zorunludur.
 4. Genel Sekreterlikten Yetki Alınması: İhtiyacın tedarik usulünün tespitinden sonra hazırlanmış olan İhtiyaç Talep Formu, teknik şartname, yaklaşık maliyet bilgileri ve buna bağlı olarak yapılacak ihtiyaç tedarik usulü bilgilerini kapsayan dosya ile Genel Sekreterlikten yetki istenir. Yetki verilmesi durumunda ihale hazırlıkları başlatılır. 
 5. İhale hazırlıkları: Genel Sekreterlikten alınan ihale izni akabinde belirlenen yaklaşık maliyet ve ihtiyaç tedarik usulünü de kapsayan ihale onay belgesi düzenlenmekte, doküman hazırlıklarına ve ilan hazırlığına başlanmaktadır. Bu hazırlıklar içinde Teknik Şartnamenin hazırlanması veya gözden geçirilmesi, İdari Şartname hazırlanması, Sözleşme Tasarısı hazırlanması, Standart Formların hazırlanması, plan, proje vs hazırlanması bulunmaktadır. Bundan başka hazırlanan bu dokümanlar ihale dokümanı olarak aday veya isteklilere satılmak üzere onaylı olarak ya da cd ortamına alınarak çoğaltılmaktadır. Bunlardan başka İhale Başkanı ve Üyelerine vermek için İhale İşlem dosyaları onaylı olarak çoğaltılmaktadır.
 6. İhalenin Duyurulması: Yaklaşık maliyete göre tespit edilen ve alım usulüne göre düzenlenen Onay Belgesindeki usule uygun olarak alım veya yapım duyurulmaktadır. Bu duyuru doğrudan teminde Birimimiz Kayıtlarındaki tedarikçilerden, piyasadan tedarikçi olabileceklerden, diğer kamu kuruluşlarının tedarikçilerinden uygun olanlara (yeterli sayıda adaya) e-posta, faks, posta ile duyurulmakta ve en uygun alım gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. İlanı zorunlu olmayan pazarlık ihalelerinde ise ihaleye davet yazısı ile ihale uygun sayıda adaya duyurulmaktadır. İlanı zorunlu pazarlık ihalelerinde ve açık ihalelerde mevzuata göre yerel gazete, Kamu İhale Bülteni veya hem yerel gazete hem Kamu İhale Bülteninde olmak üzere standardına uygun olarak ve mevzuattaki sürelere uyularak ilanla ihale duyurulmaktadır.
 7. Komisyonların Tespiti: Yedekleriyle birlikte tespit edilen İhale komisyonu üyelerine durum tebliği edilmektedir. Bu tebligatla birlikte bu üyelere İhale işlem dosyasının onaylı bir kopyası verilmektedir.
 8. İhale Dokümanının Adaylara Gösterilmesi ve Satılması: Hazırlanan İhale Dokümanı istekli adaylarına gösterilmekte ve isteyenlere bedeli karşılığında onaylı bir sureti satılmaktadır.
 9. İhaleye İtirazlar: İhale sürecinde ihaleye yapılan itirazları incelemek üzere görevlendirilen Raportörlere görevlendirme yazıları iletilir.
 10. Tekliflerin alınması: İdareye sunulan teklifler usulüne göre kaydedilerek teslim alınmaktadır.
 11. Tekliflerin İncelenmesi: İhale günü ihale saatinde idareye sunulan teklif zarfları ihale komisyonuna teslim edilmekte ve ihale oturumu sırasında da gerekli kayıtların tutulması için komisyona destek verilmektedir.
 12. İhale kararlarına itiraz olması durumunda: (ihalenin her hangi bir aşamasında yapılan itirazlarda da) itirazların sonuçlandırılması için İhale Yetkilisince ihale işlemleri durdurulmakta, itiraz cevaplanana kadar veya itiraz haklı ise eksikli veya yanlışlık düzeltilene kadar ihale işlemlerine devam edilmemekte ve hatta İhale Yetkilisince ihale iptali yoluna da gidilebilmektedir.
 13. İhalenin Sonuçlanması ve Sözleşme imzalanması: Komisyonların kararı ihale yetkilisince onaylandıktan sonra mevzuata uygun süreler geçirilmeden isteklilere kesinleşen ihale kararı tebliğ edilmektedir. İhale kararının tebliğinden sonra süresinde itiraz yapılmaması veya itiraz yapılmasına rağmen bunun geçersiz bulunması ve bu durumda itirazın K.İ.K.'na taşınmaması veya taşınmasına rağmen bu kurumca itirazın reddedilmesi durumlarında kararın kesinleşmesiyle ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme yapması için davet yazısı tebliğ edilmektedir. Süresi içinde kesin teminatını yatırması ve 4734 sayılı K.İ.K.'nun 10 maddesinde sayılan durumlarda olmadığını ispatlayan belgeleri tamamlaması durumunda istekli ile sözleşme (sözleşme tasarısına göre) düzenlemekte ve yükleniciye ve ihale yetkilisine akdedilmesi için sunulmaktadır. Süresi dolan geçici ve kesin teminatların firmalara iadesi için gerekli yazışmalar yapılır.
 14. Sözleşmeye bağlanan alımların ilgili birimlere bildirilmesi: Sözleşmeye bağlanan alımlarda (sözleşme yapılmadan gerçekleştirilen alımlarda da alım kararı) alımın sözleşme şartlarına ve Teknik Şartnamelere göre gerçekleştirilebilmesi için ilgili evrak ihtiyaç birimlerine, kontrol ve denetim elemanlarına, muayene ve kabul komisyonu sekreteryasına ve tahakkuk ve ayniyat birimlerine iletilmekte ve/veya durum bildirilmektedir.
 15. Birimin İkincil Görevleri; Birim yukarıda sayılan bu temel görevlerini ifa edebilmesi için bazı ek görevleri de yerine getirmektedir. Bu amaçla mevzuat değişiklikleri takip edilmekte ve mer'i mevzuat hizmet içi eğitimlerle personele kazandırılmaktadır. İhalelerde kullanılan dokümanlar, mevzuat değişiklikleri olduğunda güncellenmektedir.
  Ayrıca mahkemelerden gelen ihalelerle ilgili dosyaları ilgili yerlere ulaştırmak, ihale için yatırılan geçici teminat veya geçici teminat mektubunun iade işlemlerini yapmak, ihale için yatırılan kesin teminat veya kesin teminat mektubunun iade işlemlerini yapmak, yüklenici firmalar tarafından iş deneyim belgesi istenmesi halinde iş deneyim belgesi hazırlamak, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin hastane idaresine düzenli olarak bilgi vermek, Yürüttüğü talep ve sorunlarını hastane idaresine iletmek.
GÖREV TANIMLARI

Gider Tahakkuk Birimi;

Gider tahakkuk birimi, sağlık tesisinde sunulan hizmet bedellerinin zamanında fatura edilmesini sağlayarak, hizmet karşılığının alınması amacıyla sağlık tesisi bünyesinde kurulmuştur.

GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık tesisi yönetiminin uygun gördüğü aynı niteliklere haiz başka bir personel görevlendirilmektedir.

GÖREV AMACI:
Gider tahakkuk birim sorumlusu sağlık tesisinde sunulan hizmet bedellerinin zamanında fatura edilmesini sağlayarak, hizmet karşılığının alınması ile sunulan hizmet kalitesinin artırılarak sürekliliğini sağlamaktır.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:

A.  GİDER TAHAKKUK BİRİMİ

 1. Hastanenin Yıllık Döner Sermaye Bütçesinin hazırlanması, kullanımı,  bütçenin giderler kısmının izlenmesi ve gerekli hallerde bütçe hesapları arasında ödenek aktarma işlemlerinin yapılarak işleyişin sağlanması,
 2. İhale mevzuatı çerçevesinde satın almaları yapılarak satın alma biriminden,  yemek, özel güvenlik, temizlik, bilgi işlem personeli kullanımı, otomasyon, laboratuar ve makine ve cihaz bakım onarım hizmet alımları; tadilat ve yapım işleri, tıbbi cihaz,  tıbbi sarf, ilaç, demirbaş, kırtasiye ve diğer mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalar ile tıbbi ve tehlikeli atık taşıma ve imha giderleri, poliklinik kirası, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, posta v.s. giderlerine ait tahakkuk dosyalarının hazırlanarak ödemelerinin gerçekleştirilmesi.
 3. Kurumlar arası protokol kapsamında satın alınan hizmetlere ait faturaların ödenmesi,
 4. Hastane personeline yönelik Döner Sermaye Bütçesinden yapılan ek ödeme, nöbet tazminatı, harcırah ve maaş ödemelerine ait ödemelerin tahakkuklarının yapılması.
 5. Kurumumuz aleyhine açılarak olumsuz sonuçlanan davalardan dolayı oluşan vekalet ücreti, tazminat, idari para cezası, icra ve mahkeme giderlerine ilişkin ödemesinin gerçekleştirilmesi.
 6. Aylık vergi beyannamelerinin (Muhtasar, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi)  hazırlanarak ilgili vergi dairesine verilmesi, bunlara ait ödemelerin gerçekleştirilmesi, yıllık SHCK, ek prim karşılıkları ile aylık hazine ve merkez hissesi paylarının ödenmesinin gerçekleştirilmesi,
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü yazıya yanıt verilmesi, Mahkemelerde ve İcra Müdürlüklerinde yürütülen dava ve işlemlerin izlenmesi ve sonuçlandırılması için çalışmalar yapılması,
 8. Hizmet alımı muayene kabul komisyonlarında görev yapanların isimlerinin her ayın sonunda tespit edilerek ilgili birime verilmesi,
 9. Muhasebe işlemlerimizin yürütüldüğü 9 nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüyle sürekli iletişim kurularak ödemelerin zamanında ve düzenli olarak yapılmasının sağlanması,
 10. İstatistik oluşturmak amacıyla harcamalara ve uygulama hareketlerine ilişkin aylık  formların hazırlanması ile enerji tüketimine ait verilerin sistem üzerinden girişlerinin yapılarak izlenebilirliğinin sağlanmasıdır.  VERGİ NUMARALARI
GENEL BÜTÇE:4580332123
DÖNER SERMAYE:4580332123

  İLETİŞİM BİLGİLERİ
HASTANE SANTRAL:3267717333
DİREK TELEFON:
SATIN ALMA E-POSTA